رژیم‌های نرخ ارز و تجارت بین‌الملل شواهدی از مراودات تجاری ایران و شرکای عمده تجاری (رویکرد ‌PPML)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22075/jem.2021.21483.1506

چکیده

در مطالعه حاضر تلاش شده است رابطه متقابل رژیم ­های نرخ ارز و تجارت بین­ الملل در کشور ایران و شرکای عمده تجاری در چارچوب الگوی جاذبه و با استفاده از رویکرد حداکثر درست­ نمایی توزیع پوآسون (PPML) در بازه زمانی 2018­­-­1995 بررسی شود. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و نقش مؤثر رژیم­ های نرخ ارز بر میزان افزایش جریان ­های تجاری است. با توجه به مقادیر متفاوت معنی ­داری، می ­توان انتظار داشت تأثیر رژیم ­های مختلف نرخ ارز بر تجارت متفاوت باشد. از این رو، به  سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه می­ گردد هنگام بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مراودات تجاری، رژیم ­های نرخ ارز را با توجه به سیاست ­های تجاری کشورها تعیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Regimes and International Trade Evidence oF Trade Relations Iran and Major Trading Partners (PPML Approach)

نویسندگان [English]

  • Seyede Marveh Nasersadrabadi 1
  • Farhad Ghaffari 2
  • Teymour Mohammadi 3
  • Abbas Memarnejad 4
1 Ph.D. Student in Economics, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of economics, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present study, an attempt has been made to investigate the bilateral relationship between exchange rate regimes and international trade in iran and major trading partners in the framework of gravity model and using the Poisson-Pseudo Maximum Likelihood (PPML) approach over the period 1995-2018. The results show positive effect and effective role of exchange rate regimes on the rate of increase in trade flows. Due to given significantly different values, the expected effect of different exchange rate regimes on trade can be different .Therefore, economic policymakers are advised to determine the exchange rate regimes according to the trade policies of countries when examining the factors affecting the improvement of trade relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Regimes
  • International Trade
  • Gravity model
  • Poisson-Pseudo Maximum Likelihood