نقش فساد اقتصادی در افزایش مطالبات معوق بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه سمنان

10.22075/jem.2020.19961.1444

چکیده

مطالبات معوق بانکی یک مسئله قدیمی و شایع در کشورهای در حال توسعه است که کیفیت دارایی بانک­ها را تقلیل می­دهد و به عنوان یکی از نشانه­های ریسک اعتباری شناخته می شود که بر عملکرد اقتصادی کشور اثر منفی دارد. در این مقاله اثر عوامل مختلف موثر بر مطالبات معوق 20 بانک با تمرکز بر موضوع فساد اقتصادی (شاخص­ تعداد جرایم مالی) طی سال­های 1385 تا 1395 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از  تخمین مدل­های مختلف نشان می­دهند اولاً: عوامل اقتصادی از جمله نرخ بیکاری بر رشد مطالبات معوق بانکی اثر مثبت و معنی­داری دارند. ثانیاً: در بین متغیرهای بانکی رابطه مستقیم بین نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی و مطالبات معوق تأیید می­شود. ثالثاً: بین متغیر حاصل ضرب شاخص­ اندازه بانک در فساد اقتصادی و مطالبات معوق بانکی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد که بر این اساس گستردگی فساد موجب افزایش مطالبات معوق در بانک­های بزرگ­تر می­شود. طبق یافته­های تحقیق، تشدید سیاست­های کنترل فساد اقتصادی، کاهش حجم مطالبات معوق بانکی در ایران را به همراه خواهد داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Corruption in Increasing Non-Performing Loans

نویسندگان [English]

  • Majid Maddah 1
  • Neda Parnian 2
1 Associate Professor in Economics, Department of Economics, Semnan University
2 Master of Economics, Department of Economics, Semnan University
چکیده [English]

Non-Performing Loans (NPL) is an old and widespread problems in developing countries that decrease assets quality and therefore is recognized as one of the sources of financial risk in banking system and has the negative effect on country economic performance. Among different factors, economic corruption can influences NPL, also. This research focus on link between corruption (by the number of financial crimes) and NPL in 20 banks during the period of 2006-2016 in Iranian economy. The results of different models estimation indicate that firstly, economic factors such as unemployment rate have the significant positive effect on NPL. Secondly, among banking variables there is a direct and significant relationship between the ratio of equity to assets and NPL. Thirdly, the interaction effect of corruption and bank size on NPL is positive and meaningful such that the spread of corruption, as banks become larger, lead to more NPL. The results of paper show that anti-corruption policies can help to decreasing NPL in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Corruption
  • Non-Performing Loans
  • Panel Data
  • Iranian Economy