بررسی آثار ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر شاخص‌های زیست محیطی ایران (رهیافت مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی

10.22075/jem.2020.21451.1504

چکیده

در این مطالعه اثرات شوک‌های تحریم‌های اقتصادی بر شاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی ایران بررسی شد. برای این منظور داده‌های تحقیق طی دوره 96-1380 از بانک مرکزی ایران و مجمع جهانی اقتصاد گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توابع عکس‌العمل آنی (IRF) استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش شاخص‌های عملکرد زیست-محیطی ایران می‌شود. علاوه براین، در میان شاخص‌های تحریم‌های اقتصادی، به‌ترتیب: الف) شوک نرخ ارز، ب) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ج) شوک درآمد صادرات نفت خام و د) شوک صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر منفی بر شاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی ایران برخوردار می‌باشند. از طرف دیگر، در میان شاخص‌های عملکرد زیست-محیطی، به‌ترتیب: الف) شاخص سلامت محیط زیست، ب) شاخص کلی عملکرد زیست-محیطی و ج) شاخص میزان زنده بودن اکوسیستم از بیشترین اثرپذیری از شاخص‌های تحریم‌های اقتصادی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Economic Sanctions on Iran's Environmental Indexes (SVAR Approach)

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Fahimifard
APERDRI
چکیده [English]

In this paper the effects of economic sanctions were studied on environmental performance indexes. For this purpose required data was gathered from Central Bank of Iran (CBI) and World Economic Forum (WEF) during the years 2001-2017. Also, in order to data analyzing, Structural Vector Auto-Regressive (SVAR) model and Impulse Response Functions (IRF) were applied. Results indicated that economic sanction indexes reduce the whole considered Iran's environmental performance indexes. In addition, between considered economic sanction criteria, exchange rate shock (LEXR), importing raw materials, capital and intermediate goods shock (LIM), Non-oil export shock (LNX) and Oil export revenues shock (LOIL) have the most negative effect on Iran's environmental performance indexes, respectively. On the other hand, between studied environmental performance indexes, environmental health index (EHI), Environmental Performance Index (EPI) and ecosystem vitality index (EVI) have the highest vulnerability from considered economic sanction criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental performance
  • economic sanctions
  • SVAR
  • IRF