بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر نرخ مالیات بهینه بر آن در کشورهای منتخب (الگوی دوربین فضایی برای داده‌های پانل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

سرمایه­گذاری خارجی تابع پدیده­ جهانی شدن اقتصادها است. عوامل بسیاری در جذب سرمایه­های خارجی اثرگذار هستند. نیروی کار ارزان و ماهر، درجه باز بودن اقتصاد و سیاست­ها، فعالیت­ها و اقداماتی که این نوع سرمایه­ها را به سمت خود جذب می­کنند از جمله این عوامل هستند. جهت دستیابی به این هدف، دولت­ها وارد یک بازی رقابتی می­شوند و با سیاست­های خود سعی می­کنند این سرمایه­ها را به سوی خود جذب کنند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک الگوی کنترل بهینه­یابی پویا و با بسط مدل رمزی به تعیین مالیات­ بهینه بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در یک اقتصاد باز کوچک برای ایران و کشورهای منتخب و پس از آن به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با تاًکید بر نقش مالیات­ها از طریق روش اقتصاد سنجی فضایی (الگوی دوربین فضایی) برای داده­های پانل طی سال­های 2000 تا 2017 پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد که نرخ مالیات بهینه برای جذب سرمایه­های خارجی برای کشورهای مورد بررسی نزدیک به صفر است. نتایج برآورد فضایی نیز به روش­های کمانی و اقلیدوسی وابستگی فضایی متغیرهای اثر گذار بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effective Factors on Foreign Direct Investment with Emphasis on the Optimal Tax Rate in Selected Countries (Spatial Durbin Model for Panel Data)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Karimi 1
  • Reza Akbarian 2
  • Rohollah Shahnazi 2
  • Ahmad Sadraei 2
1 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Shiraz
2 Associate Professor in Economics, Department of Economics, University of Shiraz
چکیده [English]

Foreign investment is the function of globalization in the economies. There are so important factors for absorbing it . Cheap and skilled labor, the degree of openness of the economy and policies, activities and actions that attract this type of capitals are most important factors. To achieve this goal, governments enter a competitive game and try to attract these investments with their policies. In this study, first using a dynamic optimization control model and developing a Ramsey model to determine the optimal taxation on foreign direct investment in a small open economy for Iran and selected countries and then investigate the effective factors on Foreign direct investment with emphasis on the role of taxes through spatial econometric method (spatial Durbin model) for panel data during the years 2000 to 2017. The results show that the optimal tax rate for attracting foreign investment for the countries under study is close to zero. The results of spatial estimation by Dhaver sine and Euclidean methods also confirm the spatial dependence of the variables affecting foreign direct investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal tax rate
  • Foreign Direct Investment
  • Small open economy
  • spatial Durbin model
خطابی، ساناز، کمیجانی، اکبر، محمدی، تیمور و معمارنژاد، عباس (1395)، عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب از گروه منا، مدل سازی اقتصادی، 11(1): 63-75.
رضایی، محمد قاسم، سبزرو، محبوبه و رضایی­پور، محمد (1392)، آزمون اثرات مشوق­های مالیاتی (شواهدی در ایجاد رقابت مالیاتی، جذب سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی)، پژوهشنامه اقتصادی، 13(51): 118-163.
Anselin, L. & Griffith, D. A. (1988), Do spatial effects really matter in regression analysis, Papers Regional Science, 65: 11–34.
Bradlow, D. D. & Escher, B. (2000), Legal aspects of foreign direct investment, Uniform Law Review, 5(4): 871-901.
Dunning, J. H. (2001), The Ecletic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, International Journal of the Economics of Business, 8 (2): 173-190.
Denisia, V. (2010), Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories, European Journal of Interdisciplinary Studies, 2(2): 104-110.
Devereux, M.P. and Freeman, H. (1995), The impact of tax on foreign direct investment: Empirical evidence and the implications for tax integration schemes, International Tax and Public Finance, 2: 85-106.
Diamond, P. A. & Mirrlees, J. (1971), Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency, The American Economic Review, 61(1): 8-27.
Elhorst, P. J. (2012), Dynamic spatial panels: models, methods and inferences, Journal of Geographical Systems, 14(1): 5-28.
Elhorst, P. J. (2010), Applied spatial econometrics: raising the bar, Spatial Economic Analysis, 5(1): 9-28.
Elhorst, P. J. (2003), Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models, International Regional Science Review, 26(3): 244-268.
Falk, M. (2016), A gravity model of foreign direct investment in the hospitality industry, Tourism Management, 55: 225-237.
Gross, T. (2013), Dynamic optimal taxation in open economies, Carleton economic papers, 13(6): 1-36.
Hymer, S.H. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investments, Cambridge, M.I.T. Press.
Lahren, A. (2006), Who’s afraid of tax competition? Harmless tax competition from the new European member states, CEPII No, 2006-2011.
Nye, J. (2010), The future of soft power in US foreign policy. In: Parmar I and Cox M, Soft Power And US Foreign Policy: Theoretical, Historical And Contemporary Perspectives, Routledge: New York.
Walsh, J. & Yu, J. (2010), Determinant of forein direct investment: a sectoral and institutional approach, International monetary fund, 187(10): 1-27.
Vernon, R. (1966), International Investment and International Trade in the product cycle, The Quarterly Journal of Economics, 80(2): 190–207.