بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام‌مند رهیافت کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

2 استادیار گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22075/jem.2020.20121.1452

چکیده

هدف مقاله حاضر محاسبه ریسک نظام مند بانکها با استفاده از تابع کاپولا و ارزش در معرض خطر شرطی و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر آن است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک­ها در طول سال­های 1392-1397 استفاده شده است. به منظورتفسیر وابستگی بین دو سری زمانی تابع کاپولای گامبل با توزیع حاشیه ای GARCH-DCC در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بازدهی بانک ها وابستگی بیشتری در دنباله بالایی توزیع دارند. بعلاوه مشخص گردید ریسک نظام مند بانک‌های مختلف با یکدیگرتفاوت معناداری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، اندازه شرکت و جریان نقدینگی بانک‌ها اثر منفی و ارزش در معرض خطر اثر مستقیم بر روی شاخص داشته است. در حالی که شاخص ROA بانک‌ها اثر مثبت و معناداری بر روی ریسک نظام مند بانک‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of macroeconomic and specific banking variables on systemic risk Cupola Covar approach

نویسندگان [English]

  • Kimia Etemadi 1
  • Reza Eyvazloo 2
  • Seyyed Mojtaba Mirlohi 3
1 PhD candidate in financial management, kish international campus, Tehran university
2 Assistant prof., Finance and Insurance Department, faculty of management, Tehran University
3 Assistant prof., Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

This study estimates systemic risk of banks using the Copula function and Conditional Value at Risk and examine the extend to which macroeconomic and bank-specific variables contribute to systemic risrk. we use the statistical information of banks from 2014 to 2019.To describe the dependence between two-time series, the Gumble-Copula with marginal distribution of GARCH-DCC is used. The results indicate that banks' returns were more dependent on the upper distribution tail. According to the results of the estimation the systemic risk of different banks was significantly different. Further, the results indicate that the banks' size and cash flow had a negative effect, while the Value at Risk of bank has positive effect on the CoVaR index. Finally, the banks' ROA had a positive and significant effect on the banks' systemic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Risk
  • Banking System
  • Capula Function
  • Conditional Value at Risk