بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام‌مند رهیافت ارزش در معرض خطر شرطی کاپولا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

2 استادیار گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22075/jem.2020.20121.1452

چکیده

هدف مقاله حاضر محاسبه ریسک نظام مند بانکها با استفاده از تابع کاپولا و ارزش در معرض خطر شرطی و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر آن است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک­ها در طول سال­های 1392-1397 استفاده شده است. به منظورتفسیر وابستگی بین دو سری زمانی تابع کاپولای گامبل با توزیع حاشیه ای GARCH-DCC در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بازدهی بانک ها وابستگی بیشتری در دنباله بالایی توزیع دارند. بعلاوه مشخص گردید ریسک نظام مند بانک‌های مختلف با یکدیگرتفاوت معناداری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، اندازه شرکت و جریان نقدینگی بانک‌ها اثر منفی و ارزش در معرض خطر اثر مستقیم بر روی شاخص داشته است. در حالی که شاخص ROA بانک‌ها اثر مثبت و معناداری بر روی ریسک نظام مند بانک‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of macroeconomic and specific banking variables on systemic risk Cupola Covar approach

نویسندگان [English]

  • kimia etemadi 1
  • Reza Eyvazloo 2
  • Mojtaba Mirlohi 3
1 PhD candidate in financial management, kish international campus, Tehran university
2 Assistant prof., Finance and Insurance Department, faculty of management, Tehran University
3 Assistant prof., Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

The purpose of this paper was to investigate the effect of macroeconomic and specific banking variables on systemic risk using the Coppola function approach and conditional risk value. In this study, the statistical information of banks during the years 2014-2019 was used. For this purpose, by calculating the marginal distribution, we calculate the Capula function and to interpret the dependence between two time series of the Gumble-Gapchal DCC function. The results indicated that banks' returns were more dependent on the upper distribution trail. Accordingly, these indices are more dependent on negative returns than positive returns. According to the estimated model, the conditional risk value was calculated for the studied banks. The results showed that the systemic risk of different banks was significantly different. Finally, the impact of macroeconomic and financial variables on systemic risk was estimated. The results indicated that the high risk value among banks had a direct effect on CoVaR index. To measure the effect of bank size on systemic risk index, two variables of company size and cash flow were included as explanatory variables in the model. . According to the results of the estimation, the size of the company and the banks' cash flow had a negative effect on the CoVaR index, while the banks' ROA had a positive and significant effect on the banks' systemic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Risk
  • Banking System
  • Capula Function
  • Conditional Value at Risk