بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام‌مند رهیافت کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

2 استادیار گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف مقاله حاضر محاسبه ریسک نظام مند بانکها با استفاده از تابع کاپولا و ارزش در معرض خطر شرطی و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر آن است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک­ها در طول سال­های 1392-1397 استفاده شده است. به منظورتفسیر وابستگی بین دو سری زمانی تابع کاپولای گامبل با توزیع حاشیه ای GARCH-DCC در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بازدهی بانک ها وابستگی بیشتری در دنباله بالایی توزیع دارند. بعلاوه مشخص گردید ریسک نظام مند بانک‌های مختلف با یکدیگرتفاوت معناداری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، اندازه شرکت و جریان نقدینگی بانک‌ها اثر منفی و ارزش در معرض خطر اثر مستقیم بر روی شاخص داشته است. در حالی که شاخص ROA بانک‌ها اثر مثبت و معناداری بر روی ریسک نظام مند بانک‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of macroeconomic and specific banking variables on systemic risk Cupola Covar approach

نویسندگان [English]

  • Kimia Etemadi 1
  • Reza Eyvazloo 2
  • Seyyed Mojtaba Mirlohi 3
1 PhD candidate in financial management, kish international campus, Tehran university
2 Assistant prof., Finance and Insurance Department, faculty of management, Tehran University
3 Assistant prof., Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

This study estimates systemic risk of banks using the Copula function and Conditional Value at Risk and examine the extend to which macroeconomic and bank-specific variables contribute to systemic risrk. we use the statistical information of banks from 2014 to 2019.To describe the dependence between two-time series, the Gumble-Copula with marginal distribution of GARCH-DCC is used. The results indicate that banks' returns were more dependent on the upper distribution tail. According to the results of the estimation the systemic risk of different banks was significantly different. Further, the results indicate that the banks' size and cash flow had a negative effect, while the Value at Risk of bank has positive effect on the CoVaR index. Finally, the banks' ROA had a positive and significant effect on the banks' systemic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Risk
  • Banking System
  • Capula Function
  • Conditional Value at Risk
بریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و رحمانی، محمد (1398)، اندازه‌گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن، مدلسازی اقتصادسنجی، 4(3): 11-36.
جعفری، دانش، بت شکن، داوود، هاشم، محمد، پاشازاده، حامد (1396)، بررسی  ریسک سیستمیک بانک‌های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC)، پژوهش‌های پولی-بانکی، 10( 33): 480-457.
عیوضلو، رضا و رامشگ، مهدی (1398)، اندازه‏‌گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبه‌بندی بانک‌ها. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7(4): 1-16.
فرزین وش، اسدالله، الهی، ناصر، گیلانی‌پور، جواد و مهدوی، غدیر (1396)، ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33): 265-281.
Acharya, V., Pedersen, L., Philippon T. & Richardson M. (2010), Measuring Systemic Risk, Working paper, New York University, 0001: 1-32.
Adrian, T. & Brunnermeier, M. K. (2011), CoVaR, NBER Working Paper No. 17454: 1-43.
Allen, L., Bali, T. G. & Tang, Y. (2012), Does systemic risk in the financial sector predict future economic downturns?, The Review of Financial Studies, 25(10): 3000-3036.
Billio, M., Getmansky M, Lo A. W, and L. Pelizzon, (2012), Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors, Journal of Financial Economics, 104(3): 535-559.
Brownlees, C. & Engle, R. (2012), Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement, Mimeo, Pompeu Fabra, 0001: 1-5.
Cont, R., Moussa A. & Santos E. (2010), Network Structure and Systemic Risk in Banking Systems, Banco Central do Brasil, Working Paper Series, 219: 1-41.
Diamond, D. & Rajan, R. (2005), Liquidity shortages and banking crises, Journal of Finance, 60: 615–647
De Menonca, H. F. & da Silva, R. B. (2018), Effect of banking macroeconomic variables on systemic risk: An application of ΔCovar for an emerging economy, 43: 141-157.
Gaspar, V. (2012), Systemic Risk: Too important to ignore, Conference organized by APB, Lisbon, 3 February 2012, 0001: 1-5.
Giglio, S., Kelly, B., Pruitt S. & Qiao, X. (2016), Systemic risk and the macroeconomy: an empirical evaluation, Journal of Financial Economics, 119: 457-471.
Girardi, G. & Ergun, A.T. (2013), Systemic risk measurement: multivariate GARCH estimation of CoVaR, Journal of Banking & Finance, 37: 3169-3180.
Karimalis, E. N. & Nomikos, N. (2017), Measuring systemic risk in the European banking sector:a copula CoVaR approach, The European Journal of Finance, 24(11): 944-975.
Kleinow, J., Moreira, F,, Strobl, S. & Vahamaa S. (2017), Measuring systemic risk: A comparison of alternative market-based approaches, Financ Res Lett 21: 40–46.
Laeven, L. & Levine, R. (2007), Is there a diversification discount in financial conglomerates?, Journal of Financial Economics, 85: 331–367.
Laeven, L., Ratnovski, L. & Tong, H. (2016), Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence, Journal of Banking & Finance, 69: S25-S34.
Ly, K.C., Chen, ZH., Wang, S. & Jiang, Y. (2017), The Basel III net stable funding ratio adjustment speed and systemic risk, Research in International Business and Finance, 3: 169-182.
Mailath, G. J. & Mester, L. J. (1994), A positive analysis of bank closure, Journal of Financial Intermediation, 3(3): 272-299.
Pedroni, P. (2004), Panel co-integration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis, Econometric Theory, 3: 597-625.
Rodriguez-Moreno, M. & Pena, J. I. (2013), Systemic risk measures: the simpler the better?, J. Bank. Financ, 37: 1817–1831.