تأثیر پویایی مهاجرت از روستا به شهر بر نابرابری درآمدی: مورد مطالعه مناطق روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد اجتماعی نهادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد کاربردی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مهاجرت روستایی از طریق کانال‌هایی، به علت کمبود زیرساخت‌های لازم جهت جذب افراد در مناطق شهری، از یک طرف موجب کاهش رفاه  افراد مهاجر و ایجاد مشکلات اجتماعی در مناطق شهری شده و همچنین ممکن است موجب تضعیف وضعیت رفاهی ساکنان روستایی شود که نابرابری درآمدی روستایی یکی از نتایج این پدیده به شمار می‌آید. در این مقاله، بر اساس آمار مناطق روستایی 30 استان ایران در  دوره 1394-1385، با روش داده‌های ترکیبی (پانل) و با استفاده از مدل اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، میزان اثرگذاری متغیرهای مهم مناطق روستایی ایران، به خصوص متغیر مهاجرت روستایی بر نابرابری درآمدی روستایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان
می‌دهد مهاجرت در ابتدای امر موجب افزایش نابرابری درآمدی روستایی شده و در دوره بعد، اثری کاهنده بر شکاف درآمدی روستایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investing of dynamic effect of immigration from rural to urban on income inequality: case study of rural regions in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Abrishami 1
  • Sajad Barkhordari 2
  • Alireza Ghobashi Ghobashi 3
1 Professor in Economics, Department of Socio-institutional economy, University of Tehran
2 Assistant professor in Economics, Department of Applied Economics, University of Tehran
3 MA in Economics, Department of Socio-institutional Economy, University of Tehran
چکیده [English]

Today, rural migration to urban areas, leads to an aggregate fall in welfare due to lack of infrastructure for integrating the newcomers into urban settings. Not only does it lead to reduction of the welfare of rural migrants and creation of social problems in urban areas, but it also undermines the welfare of rural residents through increasing inequality in rural incomes. In this paper, we apply the combined data (panel) method and use the generalized momentum econometric model (GMM), to analyze panel rural data of 30 provinces of Iran for the period 2005 to 2015 to see how rural migration affects rural inequality.  Our research results show that migration at the beginning increases rural income inequality but that it tends to decrease rural income inequality in subsequent periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural immigration
  • Income inequality
  • Panel Data
  • Generalized Method of Moments