مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان

چکیده

ارزش­گذاری سهام با استفاده از روش­های معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه‏گذاری و تخصیص بهینه ­منابع سرمایه­ای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایه­گذاران به سرمایه­گذاری بیشتر در بازار­های مالی باید مدل­های قیمت­گذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدل­های مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد طی سالهای 1389 تا 1396 می باشند. داده­های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه­های اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافته­های پژوهش نشان‏دهند­ه توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام می­باشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Accuracy of Ohlson and Piotroski Models in Explanation Stock Prices Changes in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Golarzi 1
  • Mahmoud Yaghoubi 2
1 Assistant Prof. Faculty of Economic and Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 MSc. in Business Management(Finance), Faculty of Economic and Management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Stock valuation using valid scientific methods will lead to optimal investment decisions and optimal allocation of capital resources. Therefore, in order to encourage investors to invest more in financial markets, continuous pricing models should be explored and appropriate models identified and introduced. The purpose of the present study is to compare the accuracy of the Piotroski model compared to the Olsen model in explaining the price changes of the stock listed in the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this study is all companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2010/3 until 2017/3. The data are obtained by referring to the capital market information data bases. The findings of the research indicate that both Olsen and Piotroski's models are able to explain stock price changes in Tehran Stock exchange. By comparing the accuracy of the two models, it was determined that the accuracy of the Piotroski model in explaining stock price changes in the Tehran Stock Exchange is more than the Olsen model. By comparing the accuracy of the two models, we found that the Piotroski model has a better performance than the Olsen model in explaining stock price changes in the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ohlson model
  • Piotroski model
  • Security Valuation