بررسی رابطه علی میان قیمت نفت،تولید، تولیدات صنعتی، و تورم: مطالعه موردی اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد نظری/ دانشکده علوم اقتصادی/ دانشگاه مازندران/ بابلسر/ ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد دانشگاه قم

چکیده

تکانه قیمت نفت می­تواند منبع اصلی آشفتگی در اقتصادهای تولیدکننده نفت، مانند ایران، باشد؛ از این­ رو مطالعه برهم کنش میان قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان اهمیت دارد. این مطالعه بر پایه داده­های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1980 تا 2017 به کمک روش خودرگرسیون برداری (VAR) رابطه­ی علیت گرنجری میان قیمت نفت، تورم، تولیدات صنعتی و رشد اقتصادی را بررسی می­کند. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می­دهد که، رشد اقتصادی از قیمت نفت و تورم تاثیر می­پذیرد؛ درحالی­که تولیدات صنعتی علت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی مورد مطالعه نبوده است. رشد اقتصادی به تکانه مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان می­دهد ولی با گذر زمان اثر آن کم­رنگ می­شود. یک تکانه مثبت تورم موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه­مدت می­شود. همچنین یک تکانه مثبت تورم بر تولیدات صنعتی تاثیر منفی می­گذارد؛ تکانه مثبت تورم در کوتاه­مدت به دلیل ایجاد نااطمینانی در فضای کسب و کار رشد تولیدات صنعتی را کم می­کند ولی در بلندمدت به دلیل تعدیل­های انجام گرفته در صنعت و افزایش قیمت محصولات صنعت رشد تولیدات صنعتی مثبت می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causality Relationship between Oil Price, Industrial Products, Economic Growth and Inflation: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Taghinezhadomran 1
  • hosein ahmadinejad 2
  • mohamad erfanian 3
1 Economics/ Mazandaran University/ Bablsar/ Iran
2 کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
3 university of qom ma
چکیده [English]

 Oil price shock can be the main source of disturbance in the oil - producing economy, such as Iran; therefore, the study of the interaction between oil prices and macroeconomic variables is important. This study examines the Granger causality relationship between oil price, inflation, industrial products and economic growth, based on data from Iran for the period 1980 - 2017 using VAR approach. The results indicate that 1) the economic growth is affected by the oil price and inflation; While, industrial products have not been the cause of Iranian economic growth in the studied period, 2) economic growth positively react to positive oil price shock, but as time goes on its effect fades, 3) in the short-run, the positive inflation shock causes a reduction in economic growth and industrial products, and 4) in the short-run, the positive inflation shock due to the uncertainty in business atmosphere, may reduce the growth  of industrial products, but in the long run, due to adjustments in the industrial sector and an increase in the price of the products, the growth of industrial products becomes positive.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil price growth
  • Industrial growth
  • Inflation
  • Economic Growth
  • Granger causality