اثر استقلال قضایی بر تولید ناخالص داخلی (مطالعه بین کشوری با روش داده‌های تابلویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

دستگاه قضایی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصادی جوامع ایفا می‌کند. استقلال دستگاه قضایی رکن اصلی برای حمایت موثر از حقوق مالکیت خصوصی است. دستگاه قضاییِ مستقل و کارآمد از طریق تضمین قراردادها و مجازات تخطی از قانون، بر امنیت مالکیت خصوصی و پیش‌بینی پذیری سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر اثر استقلال قضایی بر تولید ناخالص داخلی 52 کشور منتخب توسعه‌یافته و درحال توسعه طیدوره 2008 تا 2015 را با استفاده از روش داده­های تابلویی مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که استقلال دستگاه قضایی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Judicial Independence on Gross Domestic Production (Cross-Country Study Using Panel Data Method)

نویسندگان [English]

  • Hoda Zobeiri 1
  • saman salahi kojour 2
1 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
2 M.A Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

Judicial system as one dimensions of institutional framework have a crucial role in economic performance of societies. Judicial independence is a main key for effective protection of private property rights. Independent and efficient judicial system affect the private property security, investment predictability and thus economic growth through guaranteeing contracts and punish the violation of the law. In this research, the effect of judicial independence on Gross Domestic Production has been examined for 52 selected developed and developing countries during 2008-2015 using panel regression analysis. The findings show that judicial independence has a positive and significant effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Independence
  • Institutions
  • Gross Domestic Production
  • Panel Regression Analysis