مدلسازی چند هدفه خوشه های صنعتی از منظر تولید سلولی پویا و توسعه اقتصادی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مربی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد، دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران

3 استاد، دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تهران

چکیده

طراحیمدل مناسب برای خوشه‌های صنعتی، به عنوان روشی فراگیر در اقتصاد منطقه‌ای، مسئله مهم برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی و صنعتی می‌باشد. توجه به اهداف توسعه پایدار و اقتصاد سبز، علاوه بر اهداف سنتی اقتصادی، نیاز امروز کشورها می­باشد. در این مقاله به منظور پاسخگویی به اهداف توسعه پایدار، مدل برنامه­ریزی ریاضی چند هدفه پویا برای خوشه های صنعتی به جهت بهینه سازی چهار هدف؛ سود، اشتغال، هزینه حمل و نقل مواد و امتیاز ارزیابی زیست محیطی، طراحی و آزمون شد. در طراحی بخش­هایی از مدل، در تخصیص شرکت­ها و ایجاد روابط درون و بین شبکه­های همکاری، از مبانی و ادبیات تولید سلولی به لحاظ نزدیکی مفاهیم، استفاده شد. نتایج حل مسئله با روش تجزیه مدل و وزن­دهی اهداف با نظر خبرگان و تحلیل آزمایشات، تأیید کرد که جواب­های بهینه آزمایشات در حداقل­سازی تابع متریک 99 درصد بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-objective modeling of industrial clusters from the perspective of dynamic cellular manufacturing systems and sustainable economic development

نویسندگان [English]

  • Abbas Sarafrazi 1
  • Mehdi Bashiri 2
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 3
1 Ph.D. student in Industrial Engineering, Faculty member, Department of Industrial Engineering, University of Payam e Noor, Tehran, Iran
2 Professor in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, University of Shahed, Tehran, Iran
3 Professor in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Designing an appropriate industrial clusters model as a general method in the regional economy is an important problem for economic and industrial development planners. Paying attention to the objectives of sustainable development and the green economy, in addition to the traditional objectives of economic growth, is the need of countries today. In order to meet the goals of sustainable development, the multi-objective mathematical programming and dynamic model of industrial clusters was designed and tested to optimize four objectives: profit, employment, cost of transportation of materials and environmental appraisal score of the cluster. In designing parts of the model in the assignment of firms and the establishment of relations between and within cooperation networks, the concepts and research literature of cellular manufacturing were used because of proximity of the concepts and extent of studies in this field. The problem solving results by decomposition methods and weighting functions objectives with experts' opinion and analysis of experiments confirmed that the optimal results of experiments have been presented 99% improvement in minimizing the metric function of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial cluster
  • Cell manufacturing
  • Multi Objective Model
  • Network
  • Sustainable Economic Development