پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی (مقایسه میان کشورهای توسعه‌یافته، نوظهور و درحال توسعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید قم

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید قم

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید قم

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل نهادی بر روی شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورهای توسعه­یافته، نوظهور و در حال توسعه می­باشد. بدین منظور با بررسی مطالعات نظری و تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با استفاده از داده­های مربوط به 102 کشور طی دوره زمانی 1993-2016 ، تأثیر بهبود نهادها بر پیچیدگی اقتصادی به تفکیک کشورها بر مبنای دسته­بندی اقتصادی آن­ها بررسی گردید. بر مبنای متغیر شاخص توسعه­یافتگی نهادی (شاخص ترکیبی) بیشترین تأثیر ساختار نهادی بر روی پیچیدگی اقتصادی، به ترتیب به کشورهای توسعه­یافته، در حال توسعه و نوظهور اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Openness and Government Size on Macroeconomic Volatility in Iran: A Stochastic Volatility Model (SVM) Approach

نویسندگان [English]

  • naser elahi 1
  • hasan heydari 2
  • seyed ziaeddin kiaalhoseini 3
  • Mohammad amin Abolhasani chimeh 4
1 Associate Professor, Department of Economics, University of Mofid
2 Assistance Professor, Department of Management and Economics, University of Tarbiat Modares
3 Assistance Professor, Department of Economics, University of Mofid
4 PhD. Student in Economics, Department of Economics, University of Mofid
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the effect of trade openness and government size on macroeconomic volatility. Economic theories do not clearly show the effects of trade openness and government size on macroeconomic volatility. Therefore, this is essentially an empirical problem. Hence, we have presented an empirical model to test the effect of trade openness and government size on macroeconomic volatility in Iran over the period of 1352-1395. For this, first, the macroeconomic uncertainty was extracted using stochastic volatility model with leverage effects by technique of principal component analysis. The results showed that in the long run, trade openness and government expenditures have a positive effect on macroeconomic volatility in Iran. In addition, in the short run, there is no significant relationship between the relevant variables and macroeconomic volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Trade Openness
  • Macroeconomic Volatility
  • Stochastic Volatility Model with Leverage Effect