بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تأکید بر اعتبارات بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

پول و نقش آن در اقتصاد همواره جزء لاینفک مباحث اقتصادی بوده است، زیرا سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در مورد نقش این متغیر سیاستی از جهات مختلف دارای تضاد فکری هستند. لذا این مقاله در همین راستا و با استفاده از داده­های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369 به بررسی موضوعاتی ازجمله خنثایی پول، عدم تقارن شوک­های پولی و نقش کانال اعتباری در انتقال سیاست پولی بر تولید پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکوف وضعیت ادوار تجاری ایران مشخص شد و شوک­های مثبت و منفی پولی نیز از همدیگر تفکیک شدند، سپس نتایج حاصل از تخمین چهار سناریو با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی نشان داد که پول در بلندمدت اقتصاد ایران حتی باوجود کانال اعتباری نیز خنثی است و عدم تقارن بین شوک مثبت و شوک منفی وجود دارد، همچنین شوک­ها در طی ادوار تجاری هم دارای رفتار نامتقارن هستند، از سویی دیگر کانال اعتباری کانالی مؤثر در انتقال شوک­های پولی در کوتاه­مدت بر تولید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study about asymmetric effects of monetary shocks on the Iranian GDP during business cycles with focus on the banking credit

نویسندگان [English]

  • kiumars shahbazi 1
  • hassan Khodavaisi 1
  • Ebrahim Rezaei 2
  • Iraj Yekta 3
1 Associate professor of economics, Department of Economics, Urmia University
2 Faculty member of the Institute for Research and Development in Humanities, SAMT Organization
3 PhD student in economics at Urmia University
چکیده [English]

Money and its role in the economy has always been an indispensable part of economic debates, because policymakers and economists have always had conflicted views about the role of this policy variable from different directions of thought. This article in this direction and using quarterly data over the 1393-1369 period for the Iranian economy studies issues such as neutrality of money, asymmetric monetary shocks and the credit channels through which monetary policy transmitted to the production. For this purpose, using the Markov-Switching model we determined the business cycle for Iran and we separated positive and negative monetary shocks from one another. Then the result of estimating four different scenarios, using ARDL models, show that money is neutral in the long run (with the emphasis on the credit channel) in the economy of Iran and the impact of credit shocks on output is asymmetric and effective during business cycles in the short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Shocks
  • business cycle
  • credit channel
  • asymmetry