بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مصرف الکتریسیته بر رشد اقتصادی در استان های ایران (تحلیلی ازمدل های PMG- FMOLS و علیت VECM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

انرژی الکتریسیته به عنوان یکی از عوامل تولید به دلیل کارایی طبیعی و پاکی که دارد، نقش مؤثری در رشد و توسعه پایدار هر کشور ایفا می­کند. این مطالعه به بررسی اثرات کوتاه و بلندمدت مصرف الکتریسیته بر رشد اقتصادی در استان­های کشور و در بازه زمانی 1395-1383 می­پردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل­های هم­انباشتگی پانلی و برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، حداقل مربعات پویا و میانگین گروهی تلفیقی و میانگین گروهی جهت برآورد ضرایب بلندمدت و برای تعیین رابطه علی کوتاه و بلندمدت نیز، از آزمون تصحیح خطای برداری پانلی استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مصرف الکتریسیته بر رشد اقتصادی در تمامی مدل­های برآوردی است، همچنین از متغیرهای نیروی­کار،
سرمایه­گذاری، نرخ شهرنشینی و نرخ باسوادی در مدل­ها استفاده شده است که نتایج آن­ها دال بر وجود اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی می­باشد. نتایج حاصل از آزمون علیت پانلی نیز نشان می­دهد که رابطه­ی علی دو طرفه و بلندمدتی از مصرف الکتریسیته به سمت رشد اقتصادی و بالعکس وجود دارد. علاوه بر این، نتایج الگوها بدون در نظر گرفتن تهران نشان از نقش مسلط این استان در افزایش مصرف الکتریسیته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Short-Term and Long-Term Effects of Electricity Consumption on Economic Growth in Iranian Provinces (An Analysis of PMG-FMOLS Models and VECM Causality)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • maryam heidarian 2
1 Assistant Professor of Economics, Razi University
2 Ph.D. student of Public Economics, Razi University
چکیده [English]

Electricity energy as a production factor due to natural and clean efficiency, plays effective role in the sustainable growth and development each country. This study investigates the effect of electricity consumption on economic growth in provinces of the country and during the period 2004-2016. To achieve this goal is used of panel cointegration analysis and Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Dynamic Least Squares (DOLS) and Pooled Mean Group (PMG) and Mean Group (MG) are used to estimate long-term coefficients and to determine the short and long term causality relationship, are used Panel Vector Error Correction Model (VECM).
The empirical results indicate a significant effect of electricity consumption on economic growth in provinces of the country in all estimated models. Also, in models have been used the variables of labor force, investment, urbanization rate and literacy rate and their results indicate that there are positive and significant effects on economic growth. Also results of panel causality test shows that there is a bilateral relationship and long-term of electricity consumption to economic growth and vice versa. In addition, patterns results without regard to the Tehran indicate that this has dominant role in increasing electricity consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity Consumption
  • Economic Growth
  • PMG
  • FMOLS
  • VECM