تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشیاراقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانه‌ای به بررسی اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی و اعتبارات بانکی در دوران رونق و رکود در ایران می‌پردازد.. این مقاله بر روی الگوی تمرکز می‌کند که متغیر وابسته‌ی آستانه‌ای (رشد تولید) به جای وضعیت بازار اعتباری، فعالیت اقتصادی را بررسی می‌کند، از اینرو با سایر مطالعات در این زمینه متفاوت می‌باشد.در مقاله حاضر با استفاده از آزمون نسبت راستنمایی به بررسی غیرخطی بودن آثار سیاست‌های پولی و اعتبارات بانکی پرداخته شده، مقدار آستانه با استفاده از روش جستجوی شبکه‌ای تعیین شده است، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه‌ای با استفاده از نرم‌افزار آماری R و توابع واکنش آنی تعمیم‌یافته استخراج شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که اثر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید در رژیم‌های بالا و پایین از لحاظ شدت و جهت اثرگذاری متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر اثر سیاست‌های پولی و اعتبارات بانکی بر اقتصاد ایران نامتقارن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Impact of Monetary Policy and Banking Credits on Business Cycles in Iran: A Threshold VAR Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • Mohammad Ali Ehsani 2
  • amirmansour tehranchian 3
  • Zeinab Gholami 4
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
2 Associated Professor of Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
4 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

This paper using a threshold vector autoregressive examines the asymmetric impacts of monetary policy and banking credits on business cycles in Iran. In this paper the output gap is defined as transmission variable between two regimes and the Hodric-Prescott is estimated and its stationary is confirmed by Dickey-Fuller test. Using the likelihood ratio test the nonlinearity of the model is tested and using grid search method the threshold variable is determined. Base on threshold value (-0.000922) two regimes including upper and low regime are considered. Using R software the threshold vector autoregressive model is estimated and generalized impulse response function are extracted. Results indicate that the impact of monetary policy and banking credits on economic activity in low and upper regimes is completely different and depending on business cycle condition, In other words the paper findings support the asymmetric impact of monetary policy and banking credits in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Monetary Policy"
  • "Banking Credits"
  • "Business Cycle"
  • "Threshold Vector Autoregressive"