اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر با مدل تابلویی: مطالعه موردی کشورهای منتخب با درآمد متوسط

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر ابعاد مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر در کشورهای منتخب با درآمد متوسط است. داده­ های مورد نیاز در دوره­ ی زمانی 2003-2013 از منابع رسمی و معتبر استخراج گردیده و با به ­کارگیری تکنیک داده ­های تابلویی مدل برآورد شده است. شاخص نسبت سرشمار فقر به ­عنوان متغیر وابسته و متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از بخش زیرساخت شامل تعداد مشترکین تلفن ثابت و همراه، مخارج سخت­ افزار و نرم افزار و بخش بهره­ مندی شامل مشترکین باند پهن اینترنت و درصد افرادی که از اینترنت استفاده می­ کنند، همچنین متغیرهای کنترل شامل ضریب جینی، نرخ تورم، شاخص جهانی شدن و شاخص فساد به­ عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب شده ­است. نتایج نشان می ­دهد در کشورهای منتخب با درآمد متوسط اثر خالص متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص فقر منفی و اثر نهایی آن­ها به عوامل مکمل بستگی دارد؛ مخارج آموزشی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر تسریع می­ کند. همچنین متغیرهای کنترل شامل شاخص جهانی شدن، شاخص فساد و متغیر تورم اثر منفی و معنی­ دار و متغیر مخارج بهداشتی سرانه و ضریب جینی اثر مثبت و معنی­ داری بر فقر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Infrastructure and Utilization to ICT on Poverty: A Case Study of Selected Middle-Income Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi 1
  • Yousef Eisazadeh Roshan 2
  • Zahra Jalal 3
1 Associate Professor of Economics, Department of Business Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran
2 Assistant Professor of Economics, Department of Business Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran
3 MA Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the impact of different aspects of ICT on poverty in selected middle-income countries. The required data for the period 2003-2013 has been extracted from official and credible sources and model is estimated using the panel data technique, The poverty headcount ratio selected as the dependent variable and ICT variables such as the infrastructure sector including fixed and mobile phone subscribers the spending on hardware and software and benefit sector including broadband Internet subscribers and the percentage of people who use the Internet, as well as, the control variables including the Gini coefficient , inflation rate, the globalization index and corruption index has selected as explanatory variables. The results show that the net effect of ICT variables has a negative effect on poverty indicator and the final effect of ICT variables depend on complementary factors. This means that educational expenditures per capita and GDP per capita accelerate the impact of ICT on poverty. Control variables including corruption index and globalization index and inflation index have a negative and significant impact and Health expenditure per capita variable and index of GINI have a positive and significant impact on poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Selected Middle-Income Countries
  • Panel Data
  • Poverty