کلیدواژه‌ها = سیستم پویای بازی‌ها با بازی‌های استراتژی
مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 4، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 133-153

10.22075/jem.2019.15828.1209

نادر اصغری؛ مجید اسحاقی گرجی؛ اسمعیل ابونوری