کلیدواژه‌ها = مدل خودرگرسیون برداری
بررسی سرایت ریسک مالی بین ایران و کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 93-119

10.22075/jem.2019.17656.1297

حبیب انصاری سامانی؛ حدیث حیدرپور