دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر سطح رفاه اجتماعی در استان‌های ایران؛ رویکرد روش گشتاورهای تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

آزاد خانزادی؛ سپیده منوچهری تبار؛ سحر تیغی


2. تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش بیزی چارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

زریر نگین تاجی؛ اکبر زمان زاده


3. درجه باز بودن تجاری و شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

علی کاوند؛ یونس نادمی


4. عوامل مؤثر بر ساختار‌سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد رگرسیون چند سطحی (۱۳۹۷ -۱۳۸۴)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

مریم گراوند؛ رضا طالبلو؛ محمدجواد نوراحمدی