دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آزمون فرضیه بازار انطباقی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

غلام حسین اسدی؛ اسماعیل فدایی نژاد؛ حمید فاروقی


3. تاثیر هزینه های سازمان تامین اجتماعی بر همگرایی توزیع درآمد در استان ها: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

علی صفائی؛ پروانه سلاطین؛ صالح قویدل؛ مسعود صوفی مجید پور