دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

فرشاد پرویزیان؛ علیرضا عرفانی؛ اسمعیل ابونوری


2. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


3. اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


4. بررسی اثرگذاری سرمایه انسانی بر همگرایی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

مهران افراسیابی؛ مصیب پهلوانی؛ رمضان حسین زاده


5. بررسی اثر نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم با رویکرد انتظارات تورمی ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی؛ زهرا زندیان


6. مبادله سیاست گذاری بین مالیات مستقیم و غیر مستقیم در ایران: رهیافت رگرسیون آستانه ای خود محرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

جلال منتظری شورکچالی