دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


2. بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام‌مند رهیافت کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

کیمیا اعتمادی؛ رضا عیوضلو؛ مجتبی میرلوحی


3. جرم و دموکراسی: آزمون نظریه نوسازی با استفاده از مدل‌ پانل آستانه‌ای پویا(DPTR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

مجتبی قاسمی؛ حورا رضاقلی


4. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر نرخ مالیات بهینه بر آن در کشورهای منتخب (الگوی دوربین فضایی برای داده‌های پانل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

محسن کریمی؛ رضا اکبریان؛ روح اله شهنازی؛ احمد صدرایی جواهری


5. بررسی آثار ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر شاخص‌های زیست محیطی ایران (رهیافت مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

سیدمحمد فهیمی فرد


6. نقش فساد اقتصادی در افزایش مطالبات معوق بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مجید مداح؛ ندا پرنیان


7. رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی