کلیدواژه‌ها = اثر بازار داخلی
مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

دوره 6، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 9-32

10.22075/jem.2019.18592.1365

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی