نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ‌شکاف درآمد و ثروت در ایران: رهیافت پیکیتی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 57-75

مرضیه ساکیان؛ محمود محمودزاده؛ امیرغلام ابری؛ میرحسین موسوی