نویسنده = محمدحسین مهدوی عادلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 59-84

الناز حاجبی؛ سید محمدجواد رزمی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ تیمور محمدی