نویسنده = حمید ابریشمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پویایی مهاجرت از روستا به شهر بر نابرابری درآمدی: مورد مطالعه مناطق روستایی ایران

دوره 3، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 39-62

حمید ابریشمی؛ سجاد برخورداری؛ علی رضا قباشی