نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران (رویکرد DSGE)

دوره 3، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 113-146

محمدرضا لطفعلی پور؛ مصطفی کریم زاده؛ علی انعامی