نویسنده = ���������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 59-84

الناز حاجبی؛ سید محمدجواد رزمی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ تیمور محمدی


2. تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 33-64

اکرم غیبی هاشم آبادی؛ سید محمدجواد رزمی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده