نویسنده = سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر جهش ‌پولی ‌نرخ ارز بر وقوع چرخه‌های تجاری در اقتصاد‌‌ ایران (با استفاده از روش تجربی ‌لوکاس و مدل‌ رگرسیون خودتوضیح برداری)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 9-31

فرزاد معیری؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین محرابی