نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تأکید بر اعتبارات بانکی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 55-84

کیومرث شهبازی؛ حسن خداویسی؛ ابراهیم رضایی؛ ایرج یکتا


2. تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 81-98

ابراهیم رضایی؛ آیسا علیزاده حصار؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد