نویسنده = زهرا نصراللهی
پول و حاکمیت قانون در ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 95-123

10.22075/jem.2022.27726.1748

عباس مطهری نژاد؛ زهرا نصراللهی


بررسی رابطه‌ی فساد، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت: یک بررسی استانی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 33-55

10.22075/jem.2021.22329.1550

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش