نویسنده = زهرا نصراللهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه‌ی فساد، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت: یک بررسی استانی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 33-55

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش