نویسنده = سید مرتضی افقه
تعداد مقالات: 1
1. انتخابات و تخصیص مخارج عمومی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 75-95

سید مرتضی افقه؛ سید عبدالرسول سیاسی راد؛ علی کارگر برزی