نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه انسانی بر خالص ازدواج استان سمنان

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 157-182

پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی